Author
Dmitry Sergeyevich Merezhkovsky / Dmitri Merejkowski / Дмитрий Сергеевич Мережковский
Translator
Ekaterina Zvegintsova / Catherine Zvegintzov
Publication Date
1928
Format
Book
Circulation
1 event
1933